Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

Svet zavoda:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo pravila šole in drugi splošni akti šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
– obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Dostopnost