Skoči na glavno vsebino

2 Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji šole

organigram

Podatki o šoli:   

Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Maribor  z odlokom o ustanovitvi, je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:

Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor

Osnovna šola opravlja javno službo na področju:

85.200 – osnovnošolsko izobraževanje

Poleg osnovne dejavnosti  opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za gravitacijsko območje v prostorskem okolišu, navedenem v Registru prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, in sicer: 184, 185, 186, 187, 188, 190, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 722 in 723 (del območja Mestne četrti Pobrežje).

Organi šole so:  svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,…)  na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot  ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot: Šola je samostojna osnovna šola in nima notranjih organizacijskih enot.


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe: Alenka Fingušt
Delovno mesto in naziv:ravnateljica, profesorica slovenščine
Elektronski naslov:alenka.fingust@os-borcev.si
Poštni naslov: Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor
Službena telefonska številka:(02) 320 00 50

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:

Povezava na odlok o ustanovitvi v Medobčinskem uradnem vestniku pod Mestno občino Maribor

Splošni akti šole:

  • Hišni red
  • Pravila šolskega reda
  • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
  • Prometno varnostni načrt

2.č Seznam predlogov predpisov


2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

  • Zakoni, pravilniki, pravila,…

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na PORTALU e-NAROČANJE.


2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

  • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
  • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
  • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede

Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

Odločanje o podelitvi, dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa učenca – perspektivnega ali vrhunskega športnika/perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika

2.f  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)

Šola ne vodi javnih evidenc.


2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih.

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest: opredeljena z aktom o sistemizaciji DM.

Dostopnost